Spring East Coast tour: Washington DC, NYC, Boston

WASHINGTON DC: May 3-4                       
NEW YORK CITY: May 5-9
BOSTON: May 10 -12